थुलुङ लाले काम्सोमिम

 ओराम थुलुङल्वाडा मालो ख्लुकमा काम्सोमिम  ।ओराम गानि थ्योनिमा ध्वानि रवाक्पा गुकुलाइ लुडाम बु।

 

Thumbnail image